13 apríla, 2020

Obežník 1/2021

Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia v Brezne

OBEŽNÍK 1/ 2021

pre všetkých členov Miestnej organizácie SRZ v Brezne

 1. KONANIE VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHODZE

       Podľa Stanov SRZ a plánu činností, zvoláva výbor MO SRZ v Brezne na deň  26. marca 2021 (piatok)         

       zo začiatkom o 15:30 hod.  v kinosále  na Švermovej ulici č.7 v Brezne.

       Účasť člena SRZ na VČS je jednou zo základných povinností člena SRZ.

       Deti a mládež sa VČS nezúčastňujú !

 • PLATBY ZA ČLENSKÉ, POVOLENKY K RYBOLOVU A OSTATNÉ POPLATKY

V zmysle Smernice SRZ Rada  o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, platnej od 1.1.2021, výbor MO SRZ v Brezne schválil pre rok 2021 nasledovné výšky členských príspevkov a ceny povolení.   

Druh ceniny Cena v € Poznámka
Členská známka pre dospelých       26 €  
Členská známka pre mládež od 15 do 18 rokov       17 €  
Členská známka pre mládež od 6 do 15 rokov         1 €  
Kaprová zväzová pre dospelých a mládež od 15 r.        40 €  
Kaprová miestna pre dospelých       46 €  
Kaprová miestna pre dospelých       70 € nečlen MO Brezno
Pstruhová miestna pre dospelých       40 €  
Lipňová zväzová pre dospelých       40 €  
Lipňová miestna pre dospelých       40 €  
Kaprová zväzová pre deti do 15 rokov       10 €  
Kaprová miestna pre deti do 15 rokov       10 €  
Pstruhová miestna pre deti do 15 rokov       15 €  
Lipňová miestna pre deti do 15 rokov       17 €  
Manipulačný poplatok    0,50 €  

Zakúpenie zväzovej povolenky kaprovej, alebo lipňovej je podmienené zakúpením si miestnej  povolenky.  Zväzová kaprová povolenka neplatí na VN v Závadke nad Hronom.

Ceny denných povolení pre rok 2021 na vody pstruhové a lipňové  je 15€ a na vody kaprové vo výške 20 € na jeden deň pre členov SRZ. Ceny denných  povolení pre nečlenov SRZ sú na pstruhové vody 30 € a na lipňové a kaprové vody 20 €.

Zápisné

Nový člen  zápisné 50 €.

Člen MO,  ktorý si v roku 2020 nezaplatil  členské, alebo písomne nepožiadal o prerušenie členstva najviac však na  dobu dvoch rokov sa považuje za nového člena a teda musí zaplatiť zápisné vo výške 50 €.

Deti do 15 rokov, ktoré sa v tomto roku stanú novými členmi mladých rybárov zaplatia zápisné vo výške 2 € a do preukazu mladého rybára je potrebné vlepiť fotografiu 3 x 4 cm.

K vydaniu povolenia na rybolov musí mať každý žiadateľ splnené nasledovné kritéria:

 • odovzdaný záznam o úlovkoch za rok 2020,
 • platný štátny rybársky lístok (vydáva MsÚ alebo OcÚ v mieste bydliska),
 • odpracovanú členskú brigádu. Ak člen v roku 2020  neodpracoval 10 hodinovú brigádu, je povinný uhradiť 8 za každú brigádnickú hodinu, spolu 80 eur.

Držitelia preukazu ZŤP – S a dôchodcovia nad 70 rokov majú jedno miestne povolenie na rybolov na vody MO SRZ v Brezne zdarma .

 • VYDÁVANIE POVOLENÍ

Povolenia   na   rybolov  a  členské  známky sa  budú  vydávať  za  finančnú  úhradu  v hotovosti   v  kancelárii

MO SRZ v Brezne , ul. Dr. Clementisa č.1217/5

 • v sobotu 23.1.2021  od 8:00 – 14:00 hod.        v sobotu 20.2.2021  od 8:00 – 14:00 hod.
 • v sobotu 20.3.2021  od 8:00 – 14:00 hod.     
 • v sobotu 29.5.2021  od 8:00 – 12:00 hod.          Len povolenia na lov

K výdaju  povoleniek je potrebné predložiť : členský preukaz, platný štátny rybársky lístok.  Zaplatenie členského  príspevku  musí byť uhradené do 31.3.2021. Nedodržaním termínu platby členského, členstvo v SRZ zaniká.  Obnovenie členstva v nasledujúcom roku je podmienené zaplatením zápisného 50,00 € , ako u nového člena.

Denné povolenia na vody kaprové, pstruhové a lipňové sa vydávajú:

v Obchode „Hronka“ na Rázusovej ulici v Brezne,

v  Obchode s rozličným tovarom, v Závadke nad Hronom  Osloboditeľov 143,

v Motorstop Vagnárska 10 Zadné Halny.

Zvláštne  povolenia na rybolov na všetky vody SRZ vydáva RADA SRZ v Žiline v cene 520 € , na základe žiadosti, ktorú žiadateľ si vyzdvihne v rybárskej kancelárii MO SRZ a predloží na schválenie  výboru MO SRZ v Brezne a následne zašle na SRZ RADAv Žiline.

 • KONANIE CELOČLENSKÝCH  BRIGÁD V ROKU 2021

Termíny a miesto konania členských brigád :

20.3.2021, 10.4.2021 úprava potoka Petríkovo  24.4.2021 úprava potoka Vagnár  

8.5.2021, 26.6.2021, 14.8.2021 VN v Závadke nad Hronom od 8,00 hod. Práce, ktoré sa budú vykonávať: kosenie, výrub náletových drevín, zber odpadkov, prehlbovanie rigolov, čistenie šácht pätných drénov. Použitie vlastného krovinorezu sa počíta ako dvojnásobne odpracovaná doba.   

Výlov potokov a vysádzanie násad si koordinujú hospodári Ivan Nosko a Rastislav Balcar.

UPOZORNENIE !

Každý rybár je v zmysle zákona  povinný udržiavať na lovnom mieste poriadok a teda odpadky po skončení lovu si vždy vezme so sebou. Na poriadok  bude dohliadať rybárska stráž a pri porušení bude postupovať v zmysle zákona a disciplinárneho poriadku SRZ. 

 • KONANIE PRETEKOV

Výbor MO SRZ podľa plánu hlavných úloh pre rok 2021  usporiada tradičné rybárske preteky v love rýb udicou nasledovne:

Pre dospelých členov a deti na VN Závadka n/Hr. dňa 15. mája 2021  (sobota)  od 8:00 – 12:00 hod.

Prezentácia od 6:30 – 7:40 hod. Štartovné za člena je 5,00 €.

Horehronský blyskáč – prívlačové preteky na rieke Hron 27.6. 2021

Horehronský Carp Cup – teamové 72hod   VN Závadka n/Hr  19.-22.8.2021

Muškárske preteky „ 2. ročník O pohár predsedu“ dňa 12.9.2021 na rieke Hron

Horehronský Dúhačik   deti  18.9.2021

Podmienky a spôsob lovu budú upresnené na web stránke a pri nástupe pretekárov.

 • DOBROVOĽNÉ POUKÁZANIE 2 % Z DANI ZO MZDY

 Za rok 2020 je možné poukázať 2 % zaplatenej dane zo mzdy  pre MO SRZ v Brezne.

Tlačivá si môžete vyzdvihnúť pri platení členského v kancelárii MO SRZ v Brezne.

VYLÁSENIE …… – toto tlačivo vyplní daňovník. Údaje o príjmateľovi 2 % z dane sú už na tlačive vyplnené.

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ……- toto tlačivo vyplní daňovník a potvrdí zamestnávateľ

Vyplnené a potvrdené tlačivá doručíte  na Daňový úrad príslušného správcu dane platiteľa.  

Termín odovzdania tlačív na príslušný Daňový úrad je  do konca marca 2021. 

Pozn. V prípade nejasností, konzultujte s hl. účtovníkom MO SRZ, Ing. Ambrosom, tel. 0905 622 448.

Do novej rybárskej sezóny Vám výbor MO SRZ praje veľa zdravia a pekných zážitkov zo spoločnej záľuby.

Výbor Mo SRZ v Brezne

December  2020

Print Friendly, PDF & Email