2.Ročník pretekov ,,O pohár predsedu“

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Miestna organizácia

Slovenského rybárskeho zväzu

Brezno

 

Propozície pretekov v LRU Mucha

2.ročník

„O pohár predsedu“

12. 9. 2021

Termín konania: 12. 9. 2021 (nedeľa)

Miesto konania:Rieka Hron č.11a, Hron č.11b

Organizačný štáb:

Riaditeľ preteku: Ing. Václav Riapoš

Technický vedúci: Ivan Nosko, Rastislav Balcar

Rozhodcovia: Gabriel Líška, Juraj Sigotský

Zdravotné zabezpečenie: 112

Technické pokyny:

Preteká sa v disciplíne LRU – mucha

Bodovací preukaz slúži zároveň ako povolenie na rybolov

Pretekárska trať: Rieka Hron

Trať bude vytýčená na jednej strane rieky, podľa možnosti prístupu na pretekárske stanovište. Čísla štandov budú vyznačené páskou na brehoch rieky. V celej dĺžke vytýčenej pretekárskej trate je možné brodenie. Šírka toku je 10-15 metrov, dno tvrdé kamenisté, s hĺbkou vody do 1m a dĺžkami štandov cca 100 -150 m.

Sektor A  Hron č.11b, od mosta v smere na Tisovec po most na žel. stanicu

Sektor B Hron č.11a, od mosta na žel. stanicu po hranicu revíru – úsek CHAP

Bodované ryby:Lipeň tymianový, pstruh potočný, pstruh dúhový, sivoň americký, hlavátka podunajská, jalec hlavatý

Zraz a štáb pretekov: Motorest Motorstop – Zadné Hálny

Štartovné : 10 € – zahrnutý obed

Časový harmonogram preteku:

06.45 – 07.00 Prezentácia

07.00 – 07.15 Slávnostné otvorenie pretekov

07.15 – 07.30 Losovanie

07.30 – 08.30 Presun pretekárov na stanovištia

08.30 –10.00 1. kolo preteku

10.00 – 10.30 Presun pretekárov na stanovištia

10.30 – 12.00 2. kolo preteku

12.00 – 14.00 Obed – prestávka

14.00 – 15.30 3. kolo preteku

15.30 – 16.00 Presun pretekárov na stanovištia

16.00 17.30 4.kolo preteku

17.30 – 18.30 spracovanie bodovacích preukazov

18.30 – vyhlásenie výsledkov

Technické ustanovenia :

 • pretekov sa môže zúčastniť každý rybár Mo SRZ Brezno nad 18 rokov, ktorý uhradí štartovné
 • preteky sa uskutočnia spôsobom „Chyť a pusť“
 • v prípade nepriaznivých hydrologických podmienok sa preteky preložia na iný termín
 • vykonávanie tréningu na plánovanej trati určenej propozíciami, je počas dňa pred

pretekami zakázaný.

 • chytať sa bude v štyroch kolách po 90 min
 • trať bude rozdelená do sektorov B
 • pretekári budú rozlosovaní do 4 skupín
 • každý pretekár bude dva krát loviť a dva krát rozhodovať
 • žrebovanie jednotlivých úsekov (štandov) sa vyžrebuje pomocou určeného pc programu
  Dopoludnia       Popoludní      
  8:30  10:00 10:30  12:00 14:00 15:30 16:00 17:30
  A Sektor B Sektor A Sektor B Sektor A Sektor B Sektor A Sektor B Sektor
Súťažiaci  v skupine A L   R     R   L
Súťažiaci  v skupine B   L   R R   L  
Súťažiaci  v skupine C R   L     L   R
Súťažiaci  v skupine D   R   L L   R  

L – lov R – rozhodovanie

Pretekári pretekajú v štyroch skupinách A, B, C a D.

V každej skupine pretekov preteká a rozhoduje ¼ prihlásených pretekárov. Pretekári vyžrebovaní do skupiny A pretekajú v 1. pretekoch v sektore A a pretekári vyžrebovaní do skupiny B pretekajú v 1. preteku v sektore B. Pretekári vyžrebovaní do skupiny C rozhodujú v 1. preteku v sektore A a pretekári vyžrebovaní do skupiny D rozhodujú v 1. preteku v sektore B. V 2. preteku súťažiaci vyžrebovaní do skupiny C lovia na pretekárskych úsekoch v sektore A a pretekári vyžrebovaní do skupiny D lovia na pretekárskych úsekoch v sektore B. Pretekári zo skupín C a D lovia v 2. pretekoch v pretekárskych úsekoch, ktorých číslo je dané číslom pretekárskeho úseku v ktorom rozhodovali v 1. pretekoch + 1. Pretekári zo skupín A a B v 2. preteku rozhodujú v pretekárskych úsekoch a sektoroch v ktorých súťažili v 1. preteku. Poobede v 3. preteku lovia pretekári, ktorí boli vyžrebovaní do skupiny C v sektore B a pretekári, ktorí boli vyžrebovaní do skupiny D v sektore A v pretekárskych úsekoch, ktorých číslo je totožné s číslom súťažného úseku. Pretekári vyžrebovaní do skupiny A rozhodujú v 3. preteku v sektore B a pretekári vylosovaní do skupiny B rozhodujú v sektore A. V 4. preteku súťažiaci vylosovaní do skupiny A lovia v sektore B a pretekári vylosovaní do skupiny B lovia v sektore A. Pretekári zo skupín A a B lovia v 4. pretekoch v pretekárskych úsekoch, ktorých číslo je dané číslom pretekárskeho úseku v ktorom rozhodovali v 3. pretekoch + 1. Pretekári zo skupín C a D v 4. preteku rozhodujú v pretekárskych úsekoch a sektoroch v ktorých pretekali v 3. preteku.

Všetky informácie o pretekoch budú mať pretekári zapísané v bodovacom preukaze (meno pretekára, meno rozhodcu a číslo pretekárskeho úseku.

Použité náradie :

 • chytá sa na umelú mušku s použitím muškárskeho prútu, šnúry a navijaku
 • povolené je loviť na max3 mušky na bezprotihrotových háčikoch, prípadne na háčikoch so zatlačeným protihrotom
 • počet muškárskych prútov je neobmedzený, pričom k praktickému lovu sa môže použiť len jeden

Lov :

 • lov je povolený z brehu aj z vody.
 • nastupovať sa musí z nástupného brehu (úsek merania).
 • nástupný breh si určí pretekár na začiatku pretekov, ktorý už nemožno zmeniť počas lovu.
 • pretekár začína loviť vo vyžrebovanom pretekárskom úseku, ktorý je zhodne označený

s vyžrebovaným číslom.

 • na začiatku pretekov má pretekár ktorý je bližšie k označeniu začiatku svojho úseku prednosť a druhý pretekár sa nemôže priblížiť na vzdialenosť kratšiu ako 20 m.
 • pretekár počas lovu môže loviť ryby iba vo vyžrebovanom úseku.
 • ryba ulovená počas riadneho času určeného pre lov v propozíciách súťaže a podobratá do 10

min. po ukončení riadneho času určeného pre lov, bude sa súťažiacemu počítať ako úlovok.

 • akékoľvek vnadenie pred a počas pretekov je zakázané.
 • je zakázaný lov z vodných stavieb, alebo cestných stavieb a na riekach zakotvených

alebo pripútaných plavidiel.

 • nie je dovolený lov mimo vyžrebovaný pretekársky úsek, v neutrálnom pásme, ako

aj pred začiatkom pretekov a po ich ukončení.

 • ryba, ktorá pri zdolávaní unikne mimo povolený pretekársky úsek, bude

regulárnym úlovkom, pokiaľ bude vrátená do vyžrebovaného úseku a následne vylovená

pretekárom vo svojom úseku, pritom pretekár nesmie vystúpiť zo svojho pretekárskeho úseku.

V pretekoch sa hodnotia iba tieto druhy rýb:

 • pstruh potočný ( Pp )
 • pstruh dúhový ( Pd )
 • sivoň potočný(Sa)
 • hlavátka podunajská ( Ha )
 • lipeň tymianový( Li )
 • jalec – všetky druhy (Ja)
 • hodnotená ryba musí byť zaseknutá v hlavovej časti, t.j. od špičky nosa po zadný okraj žiabrového oblúka a jej minimálna celková dĺžka od špičky nosa po najdlhšiu časť chvosta je rovná alebo väčšia ako 20 cm.
 • rybu zaseknutú mimo hlavovú časť, alebo evidentne rybu nedosahujúcu 20 cm je pretekár povinný po ulovení podľa možností bez fyzického kontaktu a bez zbytočného odkladu s náležitou opatrnosťou vrátiť späť do vody.

Bodovanie úlovkov :

 • poradie pretekárov v jednotlivých kolách určuje počet ulovených rýb, nezávisle od ich dĺžky, ktoré sa zapisujú do bodovacieho preukazu.
 • pre prípad, že pretekári ulovia zhodný počet rýb, rozhodne zapísaná ryba s väčšou veľkosťou.
 • merať sa bude každá prvá ryba v pretekoch
 • v prípade, že počas pretekov pretekár chytí väčšiu rybu ako prvú, môže si ju dať odmerať a zapísať, a tá rozhodne v prípade zhody počtu úlovkov.
 • ostatné chytené ryby zdolá do podberáka a bez merania a na pokyn rozhodcu, ktorý uzná rybu za úlovok ( väčší ako 20 cm), s náležitou opatrnosťou rybu vráti späť do vody. Vybrodí z vody k rozhodcovi, kde rozhodca zapíše druh ulovenej ryby a pretekár ju podpíše v bodovacom preukaze.
 • ak si rozhodca nie je istý, že ryba má minimálne 20 cm, môže vyzvať pretekára na meranie.
 • každá bodovaná ryba musí byť zdolaná pomocou podberáka!!!

Meranie úlovkov :

 • rozhodcovia v prvých kolách obdržia mierky (korýtka) za ktoré budú zodpovední počas celého preteku
 • podobratú rybu do podberáka prinesie pretekár na nástupný breh vyžrebovaného

súťažného úseku na meranie rozhodcovi, ktorý je povinný sledovať kam sa súťažiaci

rozhodne vystúpiť na breh z vody a bez zbytočného odkladu a s náležitou opatrnosťou

ho nasledovať tak, aby pretekár prípadným čakaním na rozhodcu stratil čo najmenej

času.

 • rozhodca s navlhčenými rukami šetrne rybu vyberie z podberáka, uvoľní háčik

a uloží ju do navlhčenej mierky hlavou smerom k začiatku meracej stupnice.

 • po odmeraní s presnosťou na jeden mm, rozhodca rybu oživí podržaním ryby hlavou proti

smeru toku a pustí späť do vody.

 • rozhodca je povinný celý tento proces vykonať bez odkladu a s náležitou opatrnosťou.
 • akýkoľvek fyzický kontakt pretekára s rybou počas zdolávania a merania je neprípustný.
 • dĺžku ulovenej ryby zapíše rozhodca do bodovacieho preukazu s presnosťou na jeden mm.
 • zároveň do bodovacieho preukazu zapíše čas ulovenia a druh ulovenej ryby.
 • po zapísaní týchto údajov rozhodcom do bodovacieho preukazu pretekára, podpíše pretekár zapísané údaje.
 • po podpísaní údajov pretekárom v bodovacom preukaze sa žiadne sťažnosti alebo

protesty vzhľadom k dĺžke ryby neprijímajú.

 • v prípade ak dôjde k sporu medzi rozhodcom a pretekárom o dĺžke ryby, o dĺžke

ryby s konečnou platnosťou rozhodne rozhodca.

 • v prípade straty ryby vinou rozhodcu počas hodnotenia, bude súťažiacemu

priznaný priemer bodov za platné ryby v sektore v daných pretekoch. V bodovacej karte

sa táto skutočnosť označí „SR“ (stratená ryba).

 • na konci pretekov, rozhodca vyškrtne riadok pod poslednou rybou, aby nedošlo k dodatočnému dopísaniu úlovku !!!

Hodnotenie :

 • súčet umiestnení každého pretekára z obidvoch kôl súťaže určí konečné poradie

pretekárov, pričom najnižší súčet umiestnení znamená najlepšie celkové umiestnenie

súťažiaceho.

 • pri rovnakom súčte umiestnení dvoch a viacerých pretekárov je ďalším kritériom

pre určenie poradia týchto pretekárov počet ulovených rýb.

 • ak zhoda aj naďalej pretrváva, je ďalším kritériom pre určenie poradia týchto

pretekárov najdlhšia nimi ulovená ryba pri pretekoch.

 • ak je aj najdlhšia ulovená ryba je rovnaká, získajú títo súťažiaci rovnaké umiestnenie a podľa počtu takýchto súťažiacich sa ďalšie umiestnenia vynechávajú.

Povinnosťou osobných rozhodcov je:

 • dohliadať na činnosť súťažiaceho pri love a hodnotiť súlad so súťažnými pravidlami
 • kontrolovať súťažiaceho v pridelenom súťažnom úseku
 • uvoľniť, zmerať a šetrne pustiť do vody meranú rybu
 • zaznamenať výsledky merania do bodovacieho preukazu
 • prenášať časové signály

Záverečné ustanovenia:

 • všetci pretekári musia mať platné preukazy člena SRZ
 • všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
 • všetci pretekári sú povinní dodržiavať aktuálne platné rozhodnutia, režimové opatrenia a usmernenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.
 • tréning na vytýčenej trati je možný do 10.09.2021 vrátane, s platným povolením na rybolov, po tomto termíne je pretekárska trať pre pretekárov uzatvorená, vykonávanie lovu pretekármi je zakázané pod sankciou diskvalifikácie.

Informácie o preteku : Ivan Nosko t.č. 0903 550 723

Organizačný štáb Vám želá veľa úspechov pri pretekoch.

Print Friendly, PDF & Email
Tento záznam bol publikovaný v Aktuality . Uložiť odkaz do záložiek.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *