Obežník 1/2024

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

 

Slovenský rybársky zväz, Organizačná zložka v Brezne

OBEŽNÍK 1/ 2024

pre všetkých členov Organizačnej zložky SRZ v Brezne

 

 1. KONANIE ČLENSKEJ SCHÔDZE

       Podľa Stanov SRZ a plánu činností, zvoláva výbor OZ SRZ v Brezne na deň  22. marca 2024 (piatok)         

       zo začiatkom o 15:30 hod. V Dome kultúry  na Švermovej ulici č.7 v Brezne.

       

       Účasť člena SRZ na ČS je jednou zo základných povinností člena SRZ.

       Účasť člena na členskej schôdzy sa eviduje.

       Deti a mládež sa ČS nezúčastňujú !

 

 1. PLATBY ZA ČLENSKÉ, POVOLENKY K RYBOLOVU A OSTATNÉ POPLATKY

V zmysle Smernice SRZ Rada  o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, platnej od 1.12.2023, výbor OZ SRZ v Brezne schválil pre rok 2024 nasledovné výšky členských príspevkov a ceny povolení.   

 

Druh ceniny

Cena v €

Poznámka

Členská známka pre dospelých

      35 €

 

Členská známka pre mládež od 15 do 18 rokov

      17 €

 

Členská známka pre mládež od 6 do 15 rokov

        1 €

 

Kaprová zväzová pre dospelých a mládež od 15 r. 

      75 €

 

Kaprová miestna pre dospelých a mládež od 15 r.

      60 €

 

Kaprová miestna pre dospelých

      90 €

Nečlen OZ Brezno

Pstruhová miestna pre dospelých

      50 €

 

Pstruhová miestna pre dospelých

   70 €

   Nečlen OZ Brezno

Lipňová zväzová pre dospelých

      70 €

 

Lipňová miestna pre dospelých

      50 €

 

Kaprová zväzová pre deti do 15 rokov

      15 €

 

Kaprová miestna pre deti do 15 rokov

      14 €

 

Pstruhová miestna pre deti do 15 rokov

      15 €

 

Lipňová miestna pre deti do 15 rokov

      17 €

 

Manipulačný poplatok

        1 €

 

 

Zakúpenie zväzovej povolenky kaprovej, alebo lipňovej je podmienené zakúpením si miestnej  povolenky.  Zväzová kaprová povolenka neplatí na VN v Závadke nad Hronom.

Ceny denných povolení pre rok 2024 na vody pstruhové a lipňové  je 15€ a na vody kaprové vo výške 20 € na jeden deň pre členov SRZ. Ceny denných  povolení pre nečlenov SRZ sú na pstruhové vody 30 € a na lipňové a kaprové vody 20 €.

 

Zápisné

Nový člen  zápisné 50 €.

Člen MO,  ktorý si v roku 2023 nezaplatil  členské, alebo písomne nepožiadal o prerušenie členstva najviac však na  dobu dvoch rokov sa považuje za nového člena a teda musí zaplatiť zápisné vo výške 50 €.

Deti do 15 rokov, ktoré sa v tomto roku stanú novými členmi mladých rybárov zaplatia zápisné vo výške 5 € a do preukazu mladého rybára je potrebné vlepiť fotografiu 3 x 4 cm.

            

K vydaniu povolenia na rybolov musí mať každý žiadateľ splnené nasledovné kritéria:

 • odovzdaný záznam o úlovkoch za rok 2023,
 • platný štátny rybársky lístok (vydáva MsÚ alebo OcÚ v mieste bydliska),
 • odpracovanú členskú brigádu. Ak člen v roku 2023 neodpracoval 10 hodinovú brigádu, je povinný uhradiť 8 za každú brigádnickú hodinu, spolu 80 eur.
 • dôchodcovia od 62 rokov , držitelia preukazu ZŤP, ženy a mládež do 18 rokov nie sú povinný odpracovať brigády

Držitelia preukazu ZŤP – S a dôchodcovia nad 70 rokov majú jedno miestne povolenie na rybolov na vody OZ SRZ v Brezne za cenu 10 eur .

 

 

 

 

 1. VYDÁVANIE POVOLENÍ

Povolenia   na   rybolov  a  členské  známky sa  budú  vydávať  za  finančnú  úhradu  v hotovosti   v  kancelárii

OZ SRZ v Brezne , ul. Dr. Clementisa č.1217/5

 

 

 • Štvrtok 28.12.2023 16,00 – 19,00 hod
 • Piatok 12.1.2024 16,00 – 19,00 hod
 • Sobota 20.1.2024    8,00 – 12,00 hod
 • Sobota 3.2.2024    8,00 – 12,00 hod             – školenie nových členov 13,00 – 14,30 hod
 • Sobota 17.2.2024 8,00 – 12,00 hod
 • Sobota 2.3.2024    8,00 – 12,00 hod             – školenie nových členov 13,00 – 14,30 hod
 • Sobota 16.3.2024    8,00 – 12,00 hod
 • Sobota 23.3.2024    8,00 – 12,00 hod
 • Sobota 13.4.2024    8,00 – 12,00 hod
 • Sobota 27.4.2024    8,00 – 12,00 hod
 • Sobota 25.5.2024    8,00 – 12,00 hod

 

 

K výdaju  povolení je potrebné predložiť : členský preukaz, platný štátny rybársky lístok.  Zaplatenie členského  príspevku  musí byť uhradené do 31.3.2024. Nedodržaním termínu platby členského, členstvo v SRZ zaniká.

Školenie nových členov bude prebiehať na základe žiadostí o prijatie za člena SRZ, resp. pozvánky konkrétnych uchádzačov o členstvo v SRZ.

 Obnovenie členstva v danom roku do 30.6.2024 je podmienené zaplatením zápisného v sume 10 €, po uplynutí toho termínu ako aj obnovenie členstva v nasledujúcom roku je podmienené zaplatením zápisného 50,00 € , ako u nového člena.

 

Denné povolenia na vody kaprové, pstruhové a lipňové sa vydávajú:

v Obchode „Hronka“, v Brezne Mazorníkovo, Cesta osloboditeľov 1837/8

v  obchode s rozličným tovarom Ramuľka, v Závadke nad Hronom  Osloboditeľov 143,

v motoreste Motorstop, Zadné Hálny, Vagnárska 10 .

 

Zvláštne  povolenia na rybolov na všetky vody SRZ v cene 600 € a zvláštne povolenie bez možnosti privlastnenia si úlovku v cene 400 € vydáva Rada SRZ Žilina, na základe žiadosti, ktorú si žiadateľ predloží na schválenie  výboru OZ SRZ v Brezne a následne zašle na SRZ RADA v Žiline.

              

 1. KONANIE CELOČLENSKÝCH BRIGÁD V ROKU 2024.

Termíny a miesto konania členských brigád :

                VN Závadka nad Hronom

 • 10.2.2024 – výrub náletových drevín
 • 17.2.2024 – výrub náletových drevín
 • 24.2.2024 – výrub náletových drevín
 • 11.5.2024 – kosenie a úprava okolia VN
 • 15.6.2024 – kosenie okolia VN
 • 10.8.2024 – kosenie okolia VN

Mimoriadne brigády budú zverejnené na internetovej stránke OZ SRZ Brezno.

 

Použitie vlastného krovinorezu a motorovej píly sa počíta ako dvojnásobne odpracovaná doba ale výhradne po dohode s vedúcim brigády.  

Výlov potokov a vysádzanie násad si koordinujú hospodári Ivan Nosko a Michal Rusko.

Dôchodcovia od 62 rokov, držitelia preukazu ZŤP, ženy a mládež do 18 rokov nie sú povinný odpracovať brigády.

 

UPOZORNENIE !

Každý rybár je v zmysle zákona povinný udržiavať na lovnom mieste poriadok. Na poriadok  bude dohliadať rybárska stráž a pri porušení bude postupovať v zmysle zákona a disciplinárneho poriadku SRZ.

 

 

 1. KONANIE PRETEKOV

Výbor OZ SRZ podľa plánu hlavných úloh pre rok 2024  usporiada tradičné rybárske preteky nasledovne:

Pre dospelých členov na VN Závadka n/Hr. dňa 18. mája 2024  (sobota)  od 8:00 – 12:00 hod.

Pre deti na VN Závadka n/Hr. dňa 19. mája 2024  (nedeľa)  od 9:00 – 12:00 hod.

Prezentácia od 6:30 – 7:40 hod resp. od 7:30 -8:40 hod. Štartovné za dospelého člena je 10,00 €.

Horehronský blyskáč – prívlačové preteky na rieke Hron 8.6.2024

Horehronský Carp Cup – teamové 72 hod   VN Závadka n/Hr  15 – 18.8.2024

Muškárske preteky „ 5. ročník O pohár predsedu“  na rieke Hron 15.9.2024

Horehronský Dúhačik   deti  5.10.2024

Podmienky a spôsob lovu budú upresnené na web stránke a pri nástupe pretekárov.

 

 1. DOBROVOĽNÉ POUKÁZANIE 2 % Z DANI ZO MZDY

 Za rok 2023 je možné poukázať 2 % zaplatenej dane zo mzdy  pre OZ SRZ v Brezne.

Tlačivá si môžete stiahnuť z našej internetovej stránky www.srz-brezno.sk, alebo vyzdvihnúť v kancelárii        OZ SRZ v Brezne.

Údaje o príjmateľovi 2 % z dane sú už na tlačive vyplnené.

Vyplnené tlačivá doručíte  na Daňový úrad príslušného správcu dane platiteľa.  

Termín odovzdania tlačív na príslušný Daňový úrad je  do konca apríla 2024. 

Pozn. V prípade nejasností, konzultujte s hl. účtovníkom OZ SRZ, Ing. Ambrosom, tel. 0905 622 448.

    

Do novej rybárskej sezóny Vám výbor OZ SRZ praje veľa zdravia a pekných

zážitkov zo spoločnej záľuby.

                                                                                                                       

December 2023                                                                                                    Výbor OZ  SRZ v Brezne

Print Friendly, PDF & Email