19 februára, 2022

OBEŽNÍK 1/ 2022

Slovenský rybársky zväz, Organizačná zložka v Brezne

OBEŽNÍK 1/ 2022

pre všetkých členov Organizačnej zložky SRZ v Brezne

 1. KONANIE VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHODZE

Podľa Stanov SRZ a plánu činností, zvoláva výbor OZ SRZ v Brezne na deň 25. marca 2022 (piatok)

zo začiatkom o 15:30 hod. V Dome kultúry na Švermovej ulici č.7 v Brezne.

Účasť člena SRZ na VČS je jednou zo základných povinností člena SRZ.

Účasť člena na členskej schôdzy sa eviduje.

Deti a mládež sa VČS nezúčastňujú !

 1. PLATBY ZA ČLENSKÉ, POVOLENKY K RYBOLOVU A OSTATNÉ POPLATKY

V zmysle Smernice SRZ Rada o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, platnej od 1.1.2021, výbor OZ SRZ v Brezne schválil pre rok 2022 nasledovné výšky členských príspevkov a ceny povolení.

Druh ceniny

Cena v €

Poznámka

Členská známka pre dospelých

26 €

 

Členská známka pre mládež od 15 do 18 rokov

17 €

 

Členská známka pre mládež od 6 do 15 rokov

1 €

 

Kaprová zväzová pre dospelých a mládež od 15 r.

40 €

 

Kaprová miestna pre dospelých a mládež od 15 r.

46 €

 

Kaprová miestna pre dospelých

70 €

Nečlen OZ Brezno

Pstruhová miestna pre dospelých

40 €

 

Lipňová zväzová pre dospelých

40 €

 

Lipňová miestna pre dospelých

40 €

 

Kaprová zväzová pre deti do 15 rokov

10 €

 

Kaprová miestna pre deti do 15 rokov

10 €

 

Pstruhová miestna pre deti do 15 rokov

15 €

 

Lipňová miestna pre deti do 15 rokov

17 €

 

Manipulačný poplatok

0,50 €

 

Zakúpenie zväzovej povolenky kaprovej, alebo lipňovej je podmienené zakúpením si miestnej povolenky. Zväzová kaprová povolenka neplatí na VN v Závadke nad Hronom.

Ceny denných povolení pre rok 2022 na vody pstruhové a lipňové je 15€ a na vody kaprové vo výške 20 € na jeden deň pre členov SRZ. Ceny denných povolení pre nečlenov SRZ sú na pstruhové vody 30 € a na lipňové a kaprové vody 20 €.

Zápisné

Nový člen zápisné 50 €.

Člen MO, ktorý si v roku 2021 nezaplatil členské, alebo písomne nepožiadal o prerušenie členstva najviac však na dobu dvoch rokov sa považuje za nového člena a teda musí zaplatiť zápisné vo výške 50 €.

Deti do 15 rokov, ktoré sa v tomto roku stanú novými členmi mladých rybárov zaplatia zápisné vo výške 2 € a do preukazu mladého rybára je potrebné vlepiť fotografiu 3 x 4 cm.

K vydaniu povolenia na rybolov musí mať každý žiadateľ splnené nasledovné kritéria:

 • odovzdaný záznam o úlovkoch za rok 2021,

 • platný štátny rybársky lístok (vydáva MsÚ alebo OcÚ v mieste bydliska),

 • odpracovanú členskú brigádu. Ak člen v roku 2021 neodpracoval 10 hodinovú brigádu, je povinný uhradiť 8 za každú brigádnickú hodinu, spolu 80 eur.

 • dôchodcovia od 62 rokov , držitelia preukazu ZŤP, ženy a mládež do 18 rokov nie sú povinný odpracovať brigády

Držitelia preukazu ZŤP – S a dôchodcovia nad 70 rokov majú jedno miestne povolenie na rybolov na vody OZ SRZ v Brezne za cenu 2 eura .

 1. VYDÁVANIE POVOLENÍ

Povolenia na rybolov a  členské známky sa budú vydávať za finančnú úhradu v hotovosti v  kancelárii

OZ SRZ v Brezne , ul. Dr. Clementisa č.1217/5

 • v sobotu 8.1.2022 od 8:00 – 12:00 hod. v sobotu 26.2.2022 od 8:00 – 12:00 hod.

 • v sobotu 26.3.2022 od 8:00 – 12:00 hod.

 • v sobotu 28.5.2022 od 8:00 – 12:00 hod. Len povolenia na lov

K výdaju povolení je potrebné predložiť : členský preukaz, platný štátny rybársky lístok. Zaplatenie členského príspevku musí byť uhradené do 31.3.2022. Nedodržaním termínu platby členského, členstvo v SRZ zaniká.

Obnovenie členstva v nasledujúcom roku je podmienené zaplatením zápisného 50,00 € , ako u nového člena.

Denné povolenia na vody kaprové, pstruhové a lipňové sa vydávajú:

v Obchode „Hronka“ na Rázusovej ulici v Brezne,

v  Obchode s rozličným tovarom, v Závadke nad Hronom Osloboditeľov 143,

v Motorstop Vagnárska 10 Zadné Halny.

Zvláštne povolenia na rybolov na všetky vody SRZ vydáva RADA SRZ v Žiline v cene 520 € , na základe žiadosti, ktorú žiadateľ si vyzdvihne v rybárskej kancelárii OZ SRZ a predloží na schválenie výboru OZ SRZ v Brezne a následne zašle na SRZ RADA v Žiline.

 1. KONANIE CELOČLENSKÝCH BRIGÁD V ROKU 2022

Termíny a miesto konania členských brigád :

9.4.2022, 7.5.2022, 28.5.2022, 5.6.2022, 13.8.2022 VN v Závadke nad Hronom od 8,00 hod.

Práce ktoré sa budú vykonávať: kosenie, výrub náletových drevín, prehlbovanie rigolov, čistenie šácht pätných drénov,rekonštrukcia výloviska. Použitie vlastného krovinorezu sa počíta ako dvojnásobne odpracovaná doba.

Výlov potokov a vysádzanie násad si koordinujú hospodári Ivan Nosko a Rastislav Balcar.

Dôchodcovia od 62 rokov ,držitelia preukazu ZŤP , ženy a mládež do 18 rokov nie sú povinný odpracovať brigády

UPOZORNENIE !

Každý rybár je v zmysle zákona povinný udržiavať na lovnom mieste poriadok a teda odpadky po skončení lovu si vždy vezme so sebou. Na poriadok bude dohliadať rybárska stráž a pri porušení bude postupovať v zmysle zákona a disciplinárneho poriadku SRZ.

 1. KONANIE PRETEKOV

Výbor OZ SRZ podľa plánu hlavných úloh pre rok 2022 usporiada tradičné rybárske preteky nasledovne:

Pre dospelých členov a deti na VN Závadka n/Hr. dňa 14. mája 2022 (sobota) od 8:00 – 12:00 hod.

Prezentácia od 6:30 – 7:40 hod. Štartovné za člena je 5,00 €.

Horehronský blyskáč – prívlačové preteky na rieke Hron 12.6.2022

Horehronský Carp Cup – teamové 72hod VN Závadka n/Hr 18-21.8.2022

Muškárske preteky „ 3. ročník O pohár predsedu“ na rieke Hron 11.9.2022

Horehronský Dúhačik deti 24.9.2022

Podmienky a spôsob lovu budú upresnené na web stránke a pri nástupe pretekárov.

 1. DOBROVOĽNÉ POUKÁZANIE 2 % Z DANI ZO MZDY

Za rok 2021 je možné poukázať 2 % zaplatenej dane zo mzdy pre OZ SRZ v Brezne.

Tlačivá si môžete vyzdvihnúť pri platení členského v kancelárii OZ SRZ v Brezne.

-toto tlačivo vyplní daňovník a potvrdí zamestnávateľ

Údaje o príjmateľovi 2 % z dane sú už na tlačive vyplnené.

Vyplnené a potvrdené tlačivá doručíte na Daňový úrad príslušného správcu dane platiteľa.

Termín odovzdania tlačív na príslušný Daňový úrad je do konca marca 2022.

Pozn. V prípade nejasností, konzultujte s hl. účtovníkom OZ SRZ, Ing. Ambrosom, tel. 0905 622 448.

Do novej rybárskej sezóny Vám výbor OZ SRZ praje veľa zdravia a pekných

zážitkov zo spoločnej záľuby.

December 2021 Výbor OZ SRZ v Brezne

Print Friendly, PDF & Email